Kancelaria zapewnia Klientom – osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom doraźną oraz kompleksową pomoc prawną   polegającą na:

a)  sporządzaniu na zlecenie Mocodawcy opinii prawnych,

b) udzielaniu porad prawnych,

c) sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów i innych dokumentów prawnych,

d) zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami publicznoprawnymi oraz sporządzanie w ramach zastępstwa pism procesowych,

w  następującym zakresie: 

Prawa spółek: zakładanie spółek handlowych i rejestracja spółek oraz przygotowywanie dokumentacji w zakresie dokonywania wpisów  w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługa prawna w zakresie spraw korporacyjnych, w tym organizacja zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i Zarządu, fuzję, przekształcenia oraz likwidacje spółek, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, uc hwał, umów i statutów itp.;

Umów handlowych i prawa cywilnego: przygotowywanie i weryfikacja stosowanych wzorców umów z prawa cywilnego, bankowego, przewozowego; doradztwo prawne przy negocjacji i zawieraniu kontraktów; weryfikacja projektów umów przedstawianych przez kontrahentów; pomoc prawna podczas realizacji kontraktów,analizowanie i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych  itp.;

Prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych: audyt prawny nieruchomości; obsługą projektów dotyczących nieruchomości obejmujące nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, najem, dzierżawę,  kompleksowa pomoc prawna przy realizacji projektów inwestycyjnych, dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości-od analizy prawnej, do zawarcie umów z wykonawcami oraz negocjacje z potencjalnymi klientami – odbiorcami końcowymi. regulacja stanów prawnych nieruchomości (np. zniesienie współwłasności, uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym); przygotowanie projektów umów  oraz ich weryfikacja; nadzór nad przebiegiem transakcji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, itp.;

Prawa pracy: przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz innego rodzaju umów związanych z zatrudnieniem pracowników (umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie); przygotowanie i modyfikacja regulaminów pracy i wynagrodzenia i innych aktów przewidzianych prawem pracy; rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy w tym reprezentacja przed sądami pracy, itp.;

Windykacji należności: pomoc prawna w  prowadzeniu egzekucji komorniczej roszczeń; powództwo paulińskie; dochodzenie roszczeń od dłużników rzeczowych; negocjacje z dłużnikami, audyt prawny spółek i kontrahentów .Dochodzenie i windykacja należności zawsze poprzedzana jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia oraz sporządzeniem planu działania, co ma na celu przeciwdziałanie czynnościom dłużników  prowadzącym do opóźnienia w wywiązywaniu    się  ze zobowiązań wobec wierzycieli.

Postępowania cywilnego, administracyjnego i udzielenie zamówienia publicznego:pomoc prawną przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, przygotowywanie powództw, apelacji i innych pism procesowych, pomoc w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – reprezentacja interesów wykonawców – protesty, odwołania  i itp..

 

W ramach  swojej działalności Kancelaria współpracuje z Notariuszem i Rzecznikiem Patentowym.


 

1


  
 


 

Siedziba Kancelarii

ul.Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

tel: (48) 12 345 46 51

fax:( 48) 12  345 47 88

email: kancelaria@btradca.pl

www.btradca.pl

Newsy

15.10.2015 Inflacja IX 2015

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze, wrześniowe dane dotyczące inflacji. Tym razem, podobnie jak w sierpniu, ceny towarów i usług konsumpc ... więcej »

15.10.2015 Szybkie przelewy, szybkie płatności. Taka będzie przyszłość

Szybkie płatności zawładnęły sercami konsumentów. I nic w tym dziwnego, skoro dużej rzeszy z nas zdarza się w pośpiechu i na ostatnią chwilę płacić za ... więcej »

15.10.2015 Gospodarka strefy euro radzi sobie nieźle

Gospodarka strefy euro kontynuuje stopniowe ożywienie, korzystając z niskich cen energii, wcześniejszego osłabienia kursu euro, rosnącego popytu w USA ... więcej »

15.10.2015 Nowe technologie - nowe problemy

Postęp technologiczny cieszy, ale potrafi przysporzyć także problemów. Najlepszym dowodem na to mogą być wyniki ostatniego badania Bitdefender, z któr ... więcej »

15.10.2015 Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

W 2014 r. organy podatkowe w wydawanych interpretacjach zaczęły przyznawać podatnikom prawo do sprzedaży środków trwałych w procedurze VAT marża, jeże ... więcej »

[ 1 ] . 2 . 3 ... 16 następne »
źródło: eGospodarka.pl